Visit ArtSight
Favorieten | Startpagina | zondag 2 april 2023 

  Algemene voorwaardenTerug »
 
Voorwaarden voor gebruik van ArtSight.nl.

Wij stellen uw bezoek aan onze website zeer op prijs. De volgende voorwaarden zijn op het bezoeken en gebruiken van ArtSight van toepassing. Door onze website te bezoeken en te bekijken accepteert u deze voorwaarden, zonder beperking of uitsluiting. Alle informatie op onze website, deze voorwaarden incluis, kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Algemeen
Alle informatie op onze website, deze voorwaarden incluis, vallen onder Nederlands recht; geschillen die voortvloeien uit het gebruik van ArtSight.nl dan wel uit toepassingen van deze voorwaarden zullen worden beoordeeld door de Nederlandse rechter. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden in juridische zin ongeldig of onuitvoerbaar mocht worden verklaard, dan zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden hun gelding behouden.

Alle geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die ArtSight zelf onderneemt om de aan ArtSight verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van ArtSight), inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de voorwaarden zal worden beslecht door middel van bindend advies volgens de regels van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u op ArtSight een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van
€ 5.000,- (vijfduizend euro).

ArtSight probeert aanbieders en kopers tot elkaar te brengen. ArtSight is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen aanbieder en koper door gebruikmaking van de site en kan dan ook geen partij zijn bij eventuele geschillen die daaruit voortvloeien. Als gebruiker vrijwaart u ArtSight (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten in geen geval toegankelijk voor minderjarigen.

Intellectuele eigendom
Het zonder autorisatie van ArtSight wijzigingen van de inhoud van de website is verboden. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij ArtSight, haar leveranciers en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder begrepen maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van ArtSight, tenzij anders aangeven. Indien ArtSight redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, zijn wij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mail adres, aan derden te verstrekken.

Indien u bij het plaatsen van kunstwerken foto’s op de website zet, mag ArtSight ervan uitgaan dat u bevoegd bent om deze openbaar te maken. U vrijwaart ArtSight in alle gevallen voor eventueel uit onbevoegd gebruik voortvloeiende schade.

Misbruik van ArtSight
In geval van misbruik kan ArtSight haar diensten beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van de website te weren, onverminderd het recht om nadere rechtsmaatregelen tegen dergelijke gebruikers te nemen en schadevergoeding te eisen.
Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van ArtSight te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van ArtSight door gebruikers.

Handelsnamen en merken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die op de website getoond worden, al dan niet geregistreerde, merken of handelsnamen van ArtSight, haar leveranciers en haar partners.

Aansprakelijkheid
ArtSight is NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan ArtSight dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. ArtSight aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste advertenties.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen dienen te worden begrepen als een vorm van service: ArtSight heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder daar geldende (privacy)regels. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere schadelijke zaken.

Indien u gebruik maakt van de diensten van een externe dienstverlener, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. ArtSight heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverlener. Het is mogelijk dat producten of diensten in uw land niet worden geleverd.

Privacy
ArtSight hecht zeer aan de privacy van haar aanbieders en bezoekers. Wij zullen dan ook maximale bescherming bieden van de (persoons)gegevens die via onze website kenbaar worden gemaakt.

Gebruikers van deze website mogen gegevens (waaronder persoonsgegevens, telefoonnummers en e-mail adressen) die door onze aanbieders via deze website kenbaar zijn gemaakt enkel gebruiken met de bedoeling een overeenkomst van koop of verkoop aan te gaan met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan deze gegevens te verwerken en/of gebruikers met een ander doel te benaderen, waaronder uitdrukkelijk begrepen met het oogmerk aan hen producten of diensten aan te bieden. Indien u onze gebruikers voor andere doeleinden benadert of doet benaderen handelt u in strijd met het bovenstaande en verbeurt u aan ArtSight, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.500,- (vijftienhonderd euro) per gebeurtenis. Ieder gebruik van de (persoons)gegevens geldt daarbij als afzonderlijke gebeurtenis. ArtSight behoudt zich daarnaast het recht voor u uit te sluiten van het gebruik van deze website en om nadere rechtsmaatregelen te treffen met het doel volledige schadevergoeding van u te vorderen.

E-mail berichten die vanaf ArtSight worden verstuurd zijn gecodeerd. Uw e-mail adres blijft onbekend bij de bezoekers van ArtSight totdat u zelf reageert op een e-mail die u van een bezoeker heeft ontvangen. Eventueel daarop volgende e-mail conversatie geldt als door partijen gewenste communicatie en wordt niet meer door ArtSight beschermd.

Persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie die u ons ter beschikking stelt zal veilig door ons worden beheerd zodra deze onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is.
De gegevens die u bij aanmelding verstrekt worden opgeslagen zodat u probleemloos gebruik kunt maken van ArtSight.
De gegevens die u verstrekt met als doel van ons informatie te verkrijgen worden opgeslagen met het doel u deze informatie te kunnen verstrekken.
De gegevens die u verstrekt in het kader van de interessemailing worden opgeslagen met het doel u in de toekomst over ArtSight en haar producten op de hoogte te stellen.

Door ArtSight opgeslagen informatie kan worden gebruikt voor (geanonimiseerde) bezoekanalyses om onze site te optimaliseren. Als u wilt dat uw informatie door ons niet (meer) wordt gebruikt kunt u ons dat laten weten door het sturen van een e-mail naar info@artsight.nl. ArtSight zal uw persoonlijke informatie in geen geval aan derden verkopen of ter beschikking stellen.

Vragen, klachten en suggesties
ArtSight heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij houden ons graag aanbevolen voor uw suggesties en commentaar. ArtSight kan suggesties die u ons stuurt vrij toepassen. Als u ons materiaal stuurt geeft u daarmee aan ArtSight het onbeperkte, onherroepelijke recht dit materiaal te gebruiken, waaronder dit te vertonen, te wijzigen, te verwerken, te verspreiden of te registreren.

ArtSight verzoekt gebruikers die last of ongemak hebben van ongewenste benadering door andere gebruikers hierover contact met ons op te nemen. Wij verzoeken u daarbij aan te geven welk bedrijf u voor welk product heeft gebeld of gemaild en op welk tijdstip, zodat wij zo effectief mogelijk stappen kunnen ondernemen. U kunt ons informeren via info@artsight.nl. Voor het melden van problemen en van beledigende of u anderszins onwelgevallige inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van de link ‘mail de webmaster’.

Indien er sprake is van onjuistheden in de advertenties verzoeken wij u dit aan ons te laten weten, zodat wij kunnen zorgdragen voor de correctie daarvan. Als ingelogde gebruiker kunt u ook een reactie plaatsen onder ieder aangeboden kunstwerk. ArtSight behoudt zich het recht voor deze reacties te verwijderen.
 

 

Laatste update: zondag 2 april 2023 | Kunstaanbod: 177 totaal | Nieuw: 0 | Verkocht: 117
Mail de Webmaster | Algemene voorwaarden | Privacy beleid

© Copyright 2005-2023 ArtSight®

· Home
· Zoeken
· Over ArtSight
· Tarieven
· Help
· Expositieagenda
· Nieuwsbrief
· Tell-a-friend
· Voorwaarden
· Contact


Inloggen:

E-mailadres:
Wachtwoord:
Onthouden


Meningen:
Hoe vaak heeft u al op ArtSight gekeken?
Dit is de eerste keer
Ik bezoek ArtSight 1 - 5 keer per maand
Ik bezoek ArtSight meer dan 5 keer per maand
Bekijk de uitkomsten »